Proiect

CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII, EFICIENŢEI ŞI NIVELULUI DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ PENTRU PERSONALUL DIN SECTORUL MEDICAL ÎN VEDEREA ASIGURĂRII DE OPORTUNITĂŢI SPORITE DE PARTICIPARE PE O PIAŢĂ MODERNĂ A MUNCII

POSDRU/81/3.2/S/48872
1 FEBRUARIE 2011 – 31 IANUARIE 2014

AXA PRIORITARĂ 3 – CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII LUCRĂTORILOR ŞI A ÎNTREPRINDERILOR
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.2 – FORMARE ŞI SPRIJIN PENTRU ÎNTREPRINDERI ŞI ANGAJAŢI PENTRU PROMOVAREA ADAPTABILITĂŢII

VALOARE NERAMBURSABILĂ: 16.870.071,27 LEI  

Proiectul îşi propune să contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin: 

  • Strategia Europeană de Ocupare şi Strategia de la Lisabona (formarea profesională continuă în vederea dezvoltării capitalului uman), Liniile Directoare integrate pentru Creştere Economică şi Ocupare 2005-2010 (promovarea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, creşterea investiţiilor în capitalul uman prin educaţie şi formare profesională mai bună);
  • Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013, Prioritatea 3, dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman din Romania prin furnizarea unei educaţii de calitate, calificări superioare şi capacitate de management îmbunătăţită;
  • Al XVIII-lea Congres Mondial de SSM organizat la Seul în 2008 care a evidenţiat obligativitatea guvernelor de a lua măsuri pentru crearea unei culturi naţionale privind SSM. Declaraţia de la Seul privind securitatea muncii prevede că angajatorii trebuie să considere prevenirea o parte integrantă a activităţii lor şi să asigure instruirea şi implicarea personalului în stabilirea măsurilor de prevenire şi protecţie;
  • Proiectul de strategie naţională în domeniul SSM care are printre obiective contribuţia la creşterea competitivităţii organizaţiilor prin îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.

Prezentul proiect contribuie la realizarea obiectivului general şi a celor specifice ale DMI 3.2, respectiv ale AP3 a POSDRU: dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă.

GRUPURI TINTA ALE PROIECTULUI 

Grupul ţintă al proiectului este format din personal din sectorul sanitar, dimensionarea şi structura grupului fiind planificate astfel încât să asigure o bună reprezentativitate. Grupul tinta e format din minimum 1000 angajaţi ai sectorului medical, fiind constituit în proporţie de 40% medici şi/sau manageri, 60% personal mediu sanitar. Pentru a facilita tranziţia de la şcoală la viaţa activă, 20% din aceştia vor fi tineri absolvenţi (rezidenţi şi studenţi în ultimul an). Din grupul ţintă vor face parte persoane din echipele manageriale (50 persoane), responsabili SSM (150), membri în CSSM (125), alt personal medical (675). 

FORMULAR DE INREGISTRARE A GRUPULUI TINTA

Va rugam sa descarcati de aici formularul de inregistrare, sa-l completati, sa-l semnati si apoi sa-l trimiteti pe adresa:
Dr. ing. Steluţa Elisabeta NISIPEANU

MANAGER PROIECT
INCDPM “Alexandru Darabont”
Bucuresti, Bd. Ghencea, nr. 35 A sect. 6, Bucureşti
Tel: 021.312.26.77, 021.313.17.27 int. 219, 230
Fax: 021.315.78.22 
Email: snisipeanu@protectiamuncii.ro

NEVOI ALE GRUPURILOR TINTA

Nevoile grupului ţintă au fost stabilite utilizând date din analize şi documente referitoare la riscurile profesionale şi la percepţia asupra calităţii condiţiilor de muncă şi de dezvoltare personală şi profesională în sectorul sanitar. Numărul de noi cazuri de îmbolnăviri profesionale în 2007 situează sectorul sanitar pe locul 5 din totalul de 46 sectoare economice monitorizate (Raportul Operativ Naţional al Bolilor Profesionale 2008 al ISPB). Incidenţa bolilor profesionale din sectorul medical românesc este cu 34% mai mare decat media la nivel UE. Studiul „Sistemul sanitar românesc: realităţi, cauze şi soluţii” elaborat în 2008 de Guvernul României – Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, efectuat pe un eşantion reprezentativ, a evidenţiat câteva priorităţi de îmbunătăţire a sistemului sanitar, aşa cum sunt percepute de personalul medical: -îmbunătăţiri necesare: instruire mai bună (10,7%), eficientizarea activităţii (8,2%), reducerea volumului de muncă (3,4%), creşterea profesionalismului managementului (25%); -nemulţumiri privind: timpul liber (37,3%), oportunităţi de creştere şi dezvoltare profesională (33,4%), disponibilitatea personalului mediu (18,3%), timpul pentru formare profesională continuă (90,1%), cursuri costisitoare (78,4%), oferta redusă de cursuri (53%), calitatea slabă a cursurilor (29%). Necesităţile grupului ţintă derivă şi din particularităţile şi specificitatea domeniului medical ca mediu de lucru (dominat majoritar de suferinţă umană) la care se adaugă provocarile legate de noile tipuri de îmbolnăviri în contextul “globalizarii sănătăţii şi/sau bolii”, de migrarea fortei de muncă, de tehnologia înalt performantă într-o puternică şi continuă dinamică. Pentru sistemul sanitar din ţara noastră, până la crearea unui cadru organizaţional instituţional specific cu referire la riscurile profesionale, personalul medical trebuie informat, conştientizat şi pregătit în consecinţă. Concret, necesităţile grupului ţintă se identifică cu necesităţile întregului sistem sanitar românesc direct interesat de identificarea şi contracararea riscurilor profesionale în vederea creşterii performanţei resursei umane din domeniul medical şi, implicit, al eficacităţii şi eficienţei actului medical.